Belangrijke elementen van de arbeidsovereenkomst

Arbeid: Vrijwel iedere willekeurige bezigheid moeite kosten of niet, van geestelijke of lichamelijke aard. Noch de aard noch het doel van de werkzaamheden is van doorslaggevende factor. Het gaat om de pure beschikbaarheid. Een puur theoretische beschikbaarheid is geen formele. Niet altijd betrekking op de bedongen arbeid, maar bijvoorbeeld ook bij ziekte op passend arbeid.

Persoonlijk arbeid art. 7:659 BW: Verplicht zijn arbeid persoonlijk te verrichten, anders is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Wel vervangen, toestemming, vloeit voort uit art 6:30 BW. De verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij de inhoud of strekking van de verbintenis zich daar tegen verzet. 

Rechtsvermoeden omvang arbeid art. 7:610B: Het kan voorkomen dat de feitelijke arbeid echter afwijkt van de overeengekomen arbeid. Laat dit beoordelen in geval van twijfel. Bijvoorbeeld door een advocatenkantoor in een plaats bij u in de buurt, zoals een arbeidsrecht advocaat Maastricht.

  • Situaties waarin de omvang van de arbeid niet, of niet eenduidig is overeengekomen
  • Situaties waarin de feitelijk omvang van de arbeid zich structureel op een hoger niveau bevindt dan de oorspronkelijke arbeidsduur.

Mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. Het is een soort termijn van orde. KLM zomerdrukte. Dan kan een langere periode door de werkgever worden opgevoerd, en zo kan hij weerleggen dat het gemiddelde op een ander, lager niveau ligt. Zowel werkgever als rechter kan de representatieve periode anders vaststellen.

Recht op arbeid-tewerkstelling: Op grond van goed werkgeverschap, kan hij verplicht zijn de werknemer tewerk te stellen, maar dan hangt af van de aard van de dienstbetrekking, de overeengekomen arbeid en de bijzondere omstandigheden.

Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA): Specifieke wijziging van de arbeidsvoorwaarden, namelijk vermindering of vermeerdering van de arbeidsduur. De wet is dus niet van toepassing als je er geen uitdrukkelijk beroep op doet Werknemer kan schriftelijk verzoek indienen tot vermindering of vermeerdering van arbeidsduur (art. 2 lid 1 WAA).

Als de werknemer zicht houdt aan de formele vereisten (zoals termijn waarop verzoek moet zijn ingediend), dan moet de werkgever de het verzoek van de werknemer honoreren, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daar tegen verzetten. Is geen sprake van een uitputtende opsomming.

Reageert de werkgever niet of te laat op het verzoek, dan kan de werknemer ervan uitgaan dat zijn verzoek is gehonoreerd (art. 2 lid 10 WAA). Wie zwijgt, stemt toe.  Art. 3 WWA ­čí¬ opzegverbod. Werkgever mag werknemer niet ontslaan, omdat hij eerder een beroep heeft gedaan op aanpassing van de arbeidsduur. Wat de precieze mogelijkheden zijn in een individuele situatie kan het beste beoordeeld worden door een specialist, zoals een arbeidsrecht advocaat Maastricht of natuurlijk een andere stad bij u in de buurt.

Arbeidstijdenwet, 2 doelstellingen:

  1. Veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer in relatie tot de arbeid die zij verrichten;
  2. Verbeteren van de combinatiemogelijkheden van arbeid en zorgtaken en andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid. Werkgever moet rekening houden met persoonlijke situatie werknemer. 

Van toepassing op:

  1. Arbeidsovereenkomst
  2. Publiekrechtelijke aanstelling
  3. Anderszins onder gezag werken; dus stagiaires, leerlingen en uitzendkrachten. 

Uitzondering: 

1 Art2:1:1 lid 1 ATB: Geldt niet voor leidinggevenden en hoger personeel door middel van de zogenoemde loongrensbepaling. Minimaal 3x wettelijk minimumloon. 255.000. Probleem is dat niet duidelijk is, oude of nieuwe minimumloon. 

2. Vrijwilliger werkt onder gezag. Gerelateerd aan 150 euro per maand. Risico is belastingwetgeving. Werkgever gaat er vanuit dat de wet niet van toepassing is. Terugwerkende kracht bestuursrechterlijke aansprakelijkheid, maar dat is in strijd met de GW> 

Het is vorig vereenvoudigd. Het beperken van regels van arbeidstijden, maar dat betekent niet vereenvoudigen. Het gaan om bevorderen van een vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. Nederland is belastingtechnisch al een gunstig land dus dat is geen goed argument. 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag